1

Kalorie 1 dzień 7 dni 14 dni 21 dni 28 dni 40 dni
1000k 40 zł 270 zł 540 zł 810 zł 1070 zł 1500 zł
1200k 43 zł 291 zł 582 zł 873 zł 1155 zł 1620 zł
1500k 48 zł 326 zł 652 zł 978 zł 1294 zł 1820 zł
1800k 52 zł 354 zł 708 zł 1062 zł 1406 zł 1980 zł
2000k 56 zł 382 zł 764 zł 1146 zł 1518 zł 2140 zł
2500k 60 zł 410 zł 820 zł 1230 zł 1630 zł 2300 zł